ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ

2562
ภาษาไทย
กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร มานอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. นางสาวพรสวรรค์ ศรีแสงทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เด็กหญิงบุษยมาศ ไพรวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวนรินทรา เดชครอบ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
เขตพื้นที่