ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง 5 คน

2563
สังคมศึกษา
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง
นางสาวจริญา ระดาดก นางสาวจิตธาดา พ่วงตรง นางสาวณัฐชาตา สุทธานี เด็กหญิงปิยะวรรณ ฉิมมา เด็กหญิงนภาพร เกิดอยู่ เด็กหญิงอนิสา พวงเหนียว
นางสาววิมล รอดสุกา
ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง 5 คน
เขตพื้นที่