ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชาย 5 คน

2563
สังคมศึกษา
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชาย
นายชนกันต์ มงคลสูตร เด็กชายนที พัฒนะ เด็กชายวุฒิภัทร พรหมคุณ เด็กชายพิษณุ เนียมคง เด็กชายสุทธิพงศ์ วงศ์เณร เด็กชายพีระพัฒน์ พลายแก้ว
นางสาววิมล รอดสุกา
ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชาย 5 คน
เขตพื้นที่