ผ่านเข้ารอบ

2562
โครงการ Envi Mission “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ”
1. นางสาวเอมฤดี คำโสภา
2. นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. นายสราวุฒิ สุดพิมศรี
นางณัฐนรี แขวงโสภา
ผ่านเข้ารอบ
ประเทศ
https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F04%2F%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A-10-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1.jpg&form-id=5&field-id=17&hash=37377e8f622560a9fd9e24b4d8d8152aba8e89dd53859d880062427bf2aa74c2