เหรียญทอง

2562
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญทอง
เขตพื้นที่