เหรียญทอง

2562
การแข่งขันอ่านอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงณัฐชาตา สุทธานี
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญทอง
เขตพื้นที่