เหรียญทอง

2562
แข่งขันอ่านอาขยานทำนองเสนาะ
นางสาวกัลญา หาญสิงห์
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญทอง
เขตพื้นที่