เหรียญทอง

2562
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายธนภัทร มานอก
นางสาวพรสวรรค์ ศรีแสงทรัพย์
เด็กหญิงบุษยมาศ ไพรวัลย์
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญทอง
เขตพื้นที่