เหรียญทอง

2562
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพงศ์ ทัดพันธ์
นางสาวดาวรุ่ง บัณฑิตศาสตร์
นางสาาวปริญญาพร เก่าบางยาง
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญทอง
เขตพื้นที่