เหรียญเงิน

2562
ภาษาไทย
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3
นายธนภัทร มานอก
นางสาวพรสวรรค์ ศรีแสงทรัพย์
เด็กหญิงบุษยมาศ ไพรวัลย์
นางสาวนรินทรา เดชครอบ
เหรียญเงิน
ประเทศ