เหรียญเงิน

2562
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายธนภัทร มานอก
เด็กหญิงบุษยมาศ ไพรวัลย์
นางสาวพรสวรรค์ ศรีแสงทรัพย์
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
เหรียญเงิน
เขตพื้นที่