ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2562, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, นางสาววิมล รอดสุกา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10, เขตพื้นที่,16/01/2020,