ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562

2562, ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562, นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล, สพฐ. สสส. และสคล., เขตพื้นที่,16/01/2020,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F05%2FScan2020-04-08_152609.jpg&form-id=6&field-id=7&hash=7568415968ecd021ad1955ec4d3b1d686ef656b2f3a8257bfc86cbe902de0159