ครูดีไม่มีอบายมุข

2563, ครูดีไม่มีอบายมุข, ว่าที่ร.ต.หญิงวารุณี โอบอ้อม, สพฐ. สสส. และสคล., ชาติ,16/01/2021,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2021%2F04%2F%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8.pdf&form-id=6&field-id=7&hash=172eee95df4d39dba66e2bcaa33c437b130c895641d1dcfa17b42f9782cc8218