ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี ประจำปี 2562

2562, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดี ประจำปี 2562, นางณัฐนรี แขวงโสภา, เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เขตพื้นที่,,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F04%2Fsci.jpg&form-id=6&field-id=7&hash=eb8629619c514cf202eac1d452054616431211fe1681b58f1892133bea410958