ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2561, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, นางณัฐนรี แขวงโสภา, เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เขตพื้นที่,,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F04%2F%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-61.jpg&form-id=6&field-id=7&hash=ef0eb440caa7a8943e98fe66da13020b66cd5756f57193b02d9b75220055c68d