รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

2563, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข, นางสาววิมล รอดสุกา, สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ชาติ,,