รางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม

2563, รางวัลผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม, นางสาววิมล รอดสุกา, สพม.10, เขตพื้นที่,12/10/2020,