ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

2562, ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562, นางสาววิมล รอดสุกา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ชาติ,31/08/2019,