ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

2562, ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562, นางสาววิมล รอดสุกา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ชาติ,31/08/2019,