ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดการถกวาที (วาจาสุภาษิต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562

2562, ได้เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดการถกวาที (วาจาสุภาษิต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562, นางสาววิมล รอดสุกา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ชาติ,31/08/2019,