การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเมวิกา จารีมุข
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เขตพื้นที่