การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Coding

2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
นางสาวนรินทรา เดชครอบ ,นางสุพรรณี เณรตาก้อง,นางเปรมรัศมี อ่างหิน,นางณัฐนรี แขวงโสภา,นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล, นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่,ว่าที่ร้อยตรีชญานนท์ สายนาค ,นายศิระ บุญญานุรักษ์,นางสาววิมล รอดสุกา
30 กันยายน 2562
เขตพื้นที่