การอบรม “ระบบสมองกลฝังตัว Coding by KidBright“

2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่
นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน
นายสิทธิพงค์ เดิมชัย
7 เมษายน 2564
เขตพื้นที่