ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการTFE

2562
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล
นางสาวปฐมาดี อินแพง
นางสาวอุมาวสี เสรีพรพงศ์
นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน
22-24 กันยายน 2562
เขตพื้นที่