หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนวิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร.ต.หญิงวารุณี โอบอ้อม
27 มิถุนายน 2563
ชาติ